RSS Feed

Odpłatność

Opłaty w przedszkolach publicznych w Opolu

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2533/) ze zmianą w uchwały zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/348/).

 • We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli.
 • Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które w roku kalendarzowym 2016 ukończyło 6 lat (art. 14 ust. 1 – 3a – tekst jednolity ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50% na dziecko:
  • na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
  • z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
  • z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
  • na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.·
  • Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.
  • Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce.
 • Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu – za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność / liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).
 • Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.
  • W naszym przedszkolu stawka dzienna za wyżywienie wynosi 6zł.
 • Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za przedszkole do 10 każdego miesiąca. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola – każde dziecko ma przypisany indywidualny numer konta, który jest podany na dowodzie wpłaty przekazywanym przez przedszkole.
 • Za opóźnienia w uiszczeniu opłaty przedszkole nalicza odsetki ustawowe.
 • W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za świadczenia są naliczane proporcjonalnie i wnoszone przez Rodzica niezwłocznie od dnia zapisania dziecka.
 • Zmiana czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwa jedynie na pisemną prośbę Rodzica złożoną u Dyrektora – najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałaby obowiązywać.
 • Opłata za przedszkole w okresie wakacji (lipiec, sierpień) naliczana jest przez przedszkole dyżurujące proporcjonalnie do liczby wykorzystanych dni w miesiącu i wnoszona jest w przedszkolu dyżurującym.

 

RADA RODZICÓW

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, prosimy o dokonywanie wpłat na aktualne konto Rady Rodziców

02 8898 00035000 0000 4200 0001

Rada Rodziców posiada konto w Banku Spółdzielczym przy ul. Książąt Opolskich

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.