RSS Feed

Odpłatność

Opłaty w przedszkolach publicznych w Opolu

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w godzinach wykraczających poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) pobierane są na podstawie uchwały Nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 grudnia 2016 r. poz. 2533 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2533/) ze zmianą w uchwały zmieniającej Nr XXXVII/739/17 Rady Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 1 lutego 2017 r. poz. 348 http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2017/348/)
We wszystkich publicznych przedszkolach w Opolu bezpłatny jest pobyt dziecka w przedszkolu przez 5 godzin dziennie, w godzinach ustalonych w statutach przedszkoli.
Od 1 stycznia 2017 r., w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 grudnia 2016 r. poz. 1985) całkowicie zniesiona została opłata za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego w placówce publicznej. Rodzice dzieci 6-letnich (oraz starszych) realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które w roku kalendarzowym 2016 ukończyło 6 lat (art. 14 ust. 1 – 3a – tekst jednolity ustawy o systemie oświaty Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego ulega obniżeniu o 50% na dziecko:
 na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;·
 z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;·
 z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;·
 na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.·
Obniżenie opłaty przysługuje tylko z jednego ww. tytułu.
Podstawą obniżenia opłaty jest decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego przedłożona dyrektorowi przedszkola, w terminie ustalonym w danej placówce.
Zgodnie z ww. uchwałą obowiązuje zwrot opłaty za nieobecność dziecka w przedszkolu – za każdy dzień nieobecności w przedszkolu (opłata za miesiąc, w którym była nieobecność / liczba dni roboczych x liczba dni nieobecności).
Jeżeli dziecko korzysta z wyżywienia w przedszkolu rodzice, poza opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wnoszą dodatkowo opłatę za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła”) naliczaną wg stawek obowiązujących w placówce, do której uczęszcza dziecko.

W naszym przedszkolu stawka dzienna za wyżywienie wynosi 6zł.
Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty za przedszkole do 10 każdego miesiąca. Za dzień zapłaty należności uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola- każde dziecko ma przypisany indywidualny numer konta, który jest podany na dowodzie wpłaty przekazywanym przez przedszkole. Za opóźnienia w uiszczeniu opłaty przedszkole nalicza odsetki ustawowe. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca, opłaty za świadczenia są naliczane proporcjonalnie i wnoszone przez Rodzica niezwłocznie od dnia zapisania dziecka.

Zmiana czasu pobytu dziecka w przedszkolu jest możliwa jedynie na pisemną prośbę Rodzica złożoną u Dyrektora – najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałaby obowiązywać.

Opłata za przedszkole w okresie wakacji (lipiec, sierpień) naliczana jest przez przedszkole dyżurujące proporcjonalnie do liczby wykorzystanych dni w miesiącu i wnoszona jest w przedszkolu dyżurującym.

 RADA RODZICÓW

W imieniu Prezydium Rady Rodziców, prosimy o dokonywanie wpłat

na aktualne konto Rady Rodziców

02 8898 00035000 0000 4200 0001

Rada Rodziców posiada konto w Banku Spółdzielczym przy ul. Książąt Opolskich