RSS Feed

PROCEDURY

PROCEDURY

POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM PRZEWLEKLE

OBOWIĄZUJĄCE

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 W OPOLU

 

Opracowano na podstawie publikacji: Ośrodka Rozwoju Edukacji,  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania – „One są wśród nas”.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm. ),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez

   nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.,

 • Statut przedszkola.

 

Postanowienia ogólne:

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków i preparatów zdrowotnych.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 3. Rodzice mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe; astma, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
 4. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania dyrektorowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu  przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 6. Rodzic ( prawny opiekun ) dziecka przewlekle chorego w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 7. Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.
 8. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.
 9.  W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora , pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.
 10. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
  w przedszkolu ( zał.1 ).
 11. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:
 • zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania,
 • wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę

( zał.2 ),

 • powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych,
 • na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych/ dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) dwie osoby do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów
  w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.3).

14.  Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby -w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

15.  Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

16.  Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy ( podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp. ) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka, dyrektora przedszkola oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji .

17.  Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

18.  W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

19.  Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych.

20.  W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia
i odmrożenia, zatrucia ) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych
z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola
o zaistniałym zdarzeniu.

Postanowienia końcowe:

 1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Publicznego  Przedszkola nr 5 w Opolu oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice zostają zapoznani na pierwszym zebraniu ogólnym rozpoczynającym rok szkolny. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu.

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2013 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.

ZAŁĄCZNIK NR 3 – rejestr podawanych leków.

 

Załącznik nr 1

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

upoważniam Panią …………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

do podawania mojemu dziecku ………………………………………………………………….

(imię, nazwisko dziecka)

Leku …………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z dokumentacją medyczną dziecka.

……………………………………………………….

(imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

 

Ja, niżej podpisana ………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko dziecka)

Leku …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia)

…………………………………………………….

(imię, nazwisko pracownika przedszkola)

 

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku (wykonania czynności medycznej).

 

 

Załącznik nr 3

REJESTR LEKÓW:

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa podawanego

leku

Data i godzina podania leku

Dawka

Podpisy osób

upoważnionych

do podania leku

         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.