RSS Feed

Innowacja


„POZNAJĘ I PRZEDSTAWIAM ŚWIAT” – w oparciu o aktywność teatralną, muzyczną, plastyczną oraz badawczą dziecka”. 

Dziecko przedszkolne wykazuje, naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju, potrzebę ekspresji twórczej. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.„Bogate środowisko edukacyjne powinno uwzględniać różnorodność talentów i uzdolnień. Wykorzystanie naturalnego potencjału dzieci wymaga  bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, które wyzwala aktywność, samodzielność i autonomię.”- jak przekonuje neuropoedgog Marzena Żylińska. Pragnąc wyjść naprzeciw tym potrzebom opracowałyśmy innowację organizacyjno -przedmiotową pozwalającą na wielostronny rozwój zainteresowań i uzdolnień przejawianych przez dzieci. Znaczący wpływ na rozwój dziecka, jego aktywności oraz samodzielności mają działania twórcze. Dają one dzieciom zadowolenie i satysfakcję z samodzielnego odkrywania świata i jego praw oraz wyrażania go poprzez różnorodną działalność. W podejmowanych przez dzieci zadaniach ważne jest poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i miłej atmosfery podczas tych działań. Z tego względu wyodrębnione zostały cztery obszary, w których dzieci będą mogły najpełniej zrealizować swoje twórcze potrzeby. Będą to:

- zajęcia plastyczno- techniczne,

- zajęcia teatralne

- zabawy muzyczno- rytmiczne

- zabawy badawcze

Działania te będą miały formę warsztatów prowadzonych przez nauczycielki poza godzinami ich pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi. Planowany czas trwania innowacji: III 2015 – VI 2018 .

InnowacjaPOZNAJĘ I PRZEDSTAWIAM ŚWIAT” jest skierowana do wszystkich dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 5 w Opolu.

ZADANIA: realizacja treści zawartych w innowacji, zapewnienie niezbędnych warunków i materiałów do rozwijania aktywności twórczej, w zakresie aktywności plastycznej, muzyczno- ruchowej, teatralnej, badawczej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu, zapoznanie rodziców z zagadnieniami zawartymi w innowacji.

CELE INNOWACJI „POZNAJĘ I PRZEDSTAWIAM ŚWIAT….”.

CELE OGÓLNE:

1. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

2. Stwarzanie warunków edukacyjnych i wychowawczych do zdobywania wiedzy i umiejętności.

3. Rozwijanie zainteresowań muzyką, teatrem, sztuką, nauką.

4. Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata.

5. Organizowanie środowiska przedszkolnego, tak aby podejmowane przez dzieci aktywności były nie tylko drogą do indywidualnego rozwoju, ale także, by przyczyniały się do stymulowania myślenia dywergencyjnego.

6. Rozwijanie możliwości artystycznych dziecka poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką.

7. Kształcenie umiejętności szeroko pojętego odbioru sztuki i tworzenia jej w zakresie aktywności: plastycznej, muzycznej, teatralnej i badawczej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-stymulowanie rozwoju umiejętności społecznych dzieci,

-wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci,

-stymulowanie i rozwijanie zdolności twórczych: płynności, giętkości, oryginalności

-myślenia dywergencyjnego, -odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych i poznawczych dziecka,

-eksponowanie inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej i ekspresji dziecka : muzyka, taniec, śpiew, gra na instrumentach, twórczość plastyczna i techniczna, teatralna oraz doświadczenia i eksperymenty,

-nabywanie umiejętności poprzez działanie,

-poszerzanie wiedzy dziecka,

-wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dziecka,

-organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku kontakt ze sztuką,

-kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką,

-rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków oraz

-wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania,

-dostarczanie bogactwa przeżyć -kształcenie umiejętności współdziałania z innymi w procesie twórczości artystycznej.

Innowacja będzie realizowana w czterech obszarach:

I. AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA – to część poświęcona kontaktom dziecka z muzyką. Zaprezentowane tu zostały różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod i koncepcji edukacyjnych kształcenia muzycznego dziecka mające na celu:

1. Rozwijanie podstawowych umiejętności muzycznych (słuchu, poczucia rytmu, umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych).

2. Kształcenie umiejętności gry na instrumentach melodycznych – dzwonkach.

3. Rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

4. Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami na temat muzyki

5. Stwarzanie warunków edukacyjnych i wychowawczych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki

6. Rozwijanie zainteresowania muzyką poważną.

7. Zapoznanie z życiem i twórczością wybranych kompozytorów muzyki poważnej.

8. Kształcenie umiejętności świadomego stosowania technik relaksacyjnych przez dzieci.

II. AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA – to część innowacji poświęcona działalności plastycznej dziecka. Obejmuje ona:

1. Poznanie technik plastycznych, narzędzi i środków wyrazu artystycznego służących do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej i technicznej.

2. Nabycie umiejętności rozpoznawania i tworzenia barw.

3. Projektowanie prostych form użytkowych i przestrzennych.

4. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni.

5. Samodzielne dobieranie materiałów i technik pracy zgodne z umiejętnościami, zamierzeniami i predyspozycjami.

6. Uwrażliwienie na piękno architektury, malarstwo, rzeźbę, fotografię artystyczną.

III. AKTYWNOŚĆ TEATRALNA – część poświęcona działalności teatralnej. Celem tych zajęć jest:

1. Zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną.

2. Poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze.

3. Kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych.

4. Wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.

IV. AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA- ZABAWY BADAWCZE, EKSPERYMENTY.

Celem tychże działań jest:

1. Przeprowadzanie prostych doświadczeń, eksperymentów i obserwacji mających na celu zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie.

2. Poznawanie, rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia.