RSS Feed

zapisy dzieci na okres wakacji

Maj 23, 2019 przez PP5

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2019
(rok szkolny 2018/2019)
Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.
Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.
Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 23 – do 29 maja 2019 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.
Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2019 r. wynosi 23 dni w lipcu i 21 dni w sierpniu.
Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.
Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.
Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.
W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 mają obowiązek:
 Dokonać zgłoszenia na miesiące lipiec/sierpień w terminie 23 – 29 maja 2019 r. u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.


Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.