RSS Feed
 1. Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2020/2021

  Styczeń 26, 2020 przez PP5

  Szanowni Państwo

  W zakładce REKRUTACJA znajdują się linki do informacji dotyczacych zasad i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym. Prosimy wszystkich rodziców( również rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola) o dokładne zapoznanie się z informacjami.


 2. Zaproszenie do galerii

  Luty 17, 2020 przez PP5

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania z autorką p. Zuzanną Nierenberg.


 3. Październik 1, 2019 przez PP5

  DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  20 września obchodziliśmy święto przedszkolaków.

  Wiceprezydent Opola oddał władzę w mieście dzieciom poprzez przekazanie klucza do bram Opola.

  Rada miasta przedszkolaków,  przyjęła uchwałę, w której dzieci postulują o :

  -darmowe przejazdy komunikacją miejską,

  -ograniczenie w mieście użycia plastiku

  -możliwość wypożyczenia rowerków dla dzieci.

  Na rynku zorganizowano wystawę prac i plakatów dotyczących „Tygodnia zrównoważonego transportu”.

  Każde przedszkole otrzymało w prezencie sadzonkę drzewa, aby móc zazielenić swoje przedszkolne ogrody.

   

  TREŚĆ UCHWAŁY PRZYJĘTEJ PODCZAS SESJI RADY MIASTA PRZEDSZKOLAKÓW Z DNIA 20.09.2019 

  Uchwała Nr 1/2019 Rady Miasta Przedszkolaków w Opolu

  z dnia 20 września 2019 roku

  W sprawie wniosków opolskich przedszkolaków do wszystkich odpowiedzialnych za przyrodę i ekologię w Mieście Opolu.

  § 1. Wnioski zostały  przedstawione przez wszystkie opolskie przedszkola.

  Przedszkolaki mają jeden postulat główny do Pana Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta Opola, który brzmi „Bezpłatna komunikacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli”.

  § 2. Opolskie przedszkolaki wnioskują:

  1. Chcemy, aby miasto Opole upowszechniało używanie opakowań wielokrotnego użytku.

  2. Chcemy, aby w mieście były automaty do skupu plastikowych butelek.

  3. Chcemy, aby na placach zabaw posadzono drzewa, które zacieniałyby urządzenia.

  4. Chcemy, aby w miejskich wypożyczalniach rowerów były rowerki dla dzieci, aby razem z rodzicami mogły korzystać z ekologicznego środka transportu.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronach internetowych opolskich przedszkoli z przekonaniem, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta i Radę Miasta Opola.


 4. Ubezpieczenia NNW

  Wrzesień 27, 2019 przez PP5

  • Informacje ogólne

  Najczęściej spotykana definicja nieszczęśliwego wypadku: nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

  Jak podaje MEN, w roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe w Polsce zarejestrowały 54 459 wypadków (najczęściej skręcenia, stłuczenia i złamania kończyn). Istnieje jednak bardzo duża liczba wypadków niezgłaszanych przez rodziców placówkom oświatowym.

  Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak warto je wykupić. Do rodzica należy decyzja, gdzie i jak ubezpieczy swoje dziecko, gdyż placówka oświatowa od 2018 r. nie pośredniczy w zawieraniu ubezpieczenia.

  • Kiedy przysługuje odszkodowanie

  Odszkodowanie przysługuje, gdy dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, ale nie tylko wtedy. Ubezpieczenie może również obejmować świadczenia niezwiązane bezpośrednio z wypadkiem, np. z  tytułu zdiagnozowania ciężkiego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku choroby.

  • Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty ubezpieczenia

  Oferty ubezpieczycieli mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego wybierając ofertę ubezpieczenia należy wziąć pod uwagę:

  1. Sumę ubezpieczenia.

  Szczególnie należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu, gdyż im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe odszkodowanie. Przykładowo przy sumie ubezpieczenia 10 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 100 zł odszkodowania, natomiast przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł za 1% trwałego uszczerbku przysługuje 500 zł.2Czas ochrony.

  Ochrona powinna być udzielana 24 godziny/dobę.

   2. Miejsce ochrony.

  Wszystkie kraje, w tym: pobyt w placówce oświatowej, w czasie wycieczek szkolnych oraz prywatnych wyjazdów, w domu, w czynnościach życia prywatnego. Ograniczenia do terenu Polski mogą dotyczyć niektórych ryzyk np. szpitalnych czy zwrotu kosztów.

  1. Włączenie do zakresu uprawiania sportów w pozaszkolnych klubach, w tym sportów wyczynowych.
  2. Dopasowanie oferty do wieku i potrzeb dziecka – inna oferta będzie dla dziecka w żłobku i  przedszkolu, a inna dla ucznia.
  3. Wysokość składki.
  4. Jak zawrzeć ubezpieczenieZa pośrednictwem platformy internetowej (np. linków dostępnych w zakładce „Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020”).

  Aby zawrzeć polisę należy:

  a)       wybrać konkretną ofertę,

  b)      wypełnić formularz,

  c)       dokonać płatności.

  Polisa zostanie przesłana na wskazany adres mailowy.  Za pośrednictwem dowolnego agenta ubezpieczeniowego.

  Oferty ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020   

   • NAU Profit, bazując na wieloletnim doświadczeniu NAU SA w obsłudze placówek oświatowych przygotowało ofertę ubezpieczenia szkolnego, których forma jest zgodna z przepisami prawa oraz ze wszystkimi wytycznymi MEN. Umożliwiamy rodzicom zakup ubezpieczenia przez internet na ubezpieczenia.nau.pl, gdzie samodzielnie można  dokonać wyboru wariantu, spełniającego ich oczekiwania
   • PZU

  1. Wejdź na stronę https://moje.pzu.pl i wybierz PZU NNW Szkolne
  2. Wybierz rodzaj placówki i ilość dzieci do ubezpieczenia
  3. W celu uzyskania zniżki wpisz kod promocyjny:
  4. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie i w naszej ulotce

  Link do przystąpienia indywidualnego:

  https://www.szkolnaagencja.pl/zarejestruj-dziecko/?szkola=SAU55

  Link do przystąpienia indywidualnego: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

  Kod do otwarcia oferty w49q8


 5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Luty 1, 2019 przez PP5

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Publicznym nr 5 ul. Sienkiewicza 36 w Opolu jest: Dyrektor Przedszkola- pani Jolanta Haracz
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych-  pani Agnieszka Wiosna  IOD za pomocą adresu iod@cuw.opole.pl  lub 77 446 11 03
  3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu;
   b) realizacji umów zawartych z kontrahentami – Przedszkole;
   c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem  Publicznym w Opolu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Przedszkola.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  •  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  2.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez  Przedszkole Publiczne nr5  w Opolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 6. i-Przedszkole PANEL DLA RODZICA

  Wrzesień 28, 2018 przez PP5

  DRODZY RODZICE

  W celu usprawnienia pracy przedszkoli, a także dla Państwa wygody został uruchomiony system iPrzedszkole,

  który pozwoli w szybki i łatwy sposób sprawdzić stan płatności za przedszkole.

  Prosimy Rodziców o wprowadzenie adresu email po pierwszym zalogowaniu.

  Będzie on niezbędny do odzyskania ewentualnie zapomnianego hasła,

  Serdecznie zapraszamy do korzystania ze strefy rodzica utworzonej na stronie CUW Opole.

   w specjalnie stworzonej zakładce „DLA RODZICA”.

  https://iprzedszkole.progman.pl/

   


 7. Zaproszenie do fotogalerii

  Wrzesień 24, 2018 przez Ewa Łysoń

  Zapraszamy Państwa do oglądania bieżących wydarzeń z grupowych wyjść przedszkolaków

  w zakładce Wydarzenia-Galeria.


 8. PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

  Czerwiec 6, 2018 przez PP5

  Znalezione obrazy dla zapytania program za życiem logo zdjecie     Znalezione obrazy dla zapytania herb opolskiego OBRAZKI

                          

  PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

   

  Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
  dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością
  w Mieście Opolu.

    Informacje o programie

  Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Opole oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Opole oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program „Za życiem” realizowany jest przez  Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 9, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
  • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
  • Informacji na temat programu udziela:

  Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu

  ul. Niedziałkowskiego 9

  •  telefonicznie:
   77 454 92 16, 77 454 92 17
  • osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00